Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2018

consti3
17:48

February 14 2018

consti3
09:36
9403 9093 500
Reposted from777727772 777727772

February 13 2018

consti3
13:15
6468 5777
Reposted fromsavatage savatage vianezavisan nezavisan

February 12 2018

consti3
22:11

February 11 2018

22:38
consti3
22:37
7996 a735
Reposted fromMtsen Mtsen viapsychoviolet psychoviolet
consti3
13:29
consti3
10:33
Sol Duc Falls, WA
consti3
10:25
7625 8d25
Reposted fromrof rof viamefir mefir
consti3
10:22
Reposted frombluuu bluuu viamefir mefir
10:21
0202 4816 500
Reposted frombrumous brumous viamefir mefir
10:19
0592 b770 500
Reposted fromtrotyllove trotyllove viamefir mefir

February 09 2018

14:31
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.

February 08 2018

consti3
15:02
consti3
14:59

February 07 2018

22:53
5375 4d38 500

zephyrimage:

our earth is vast. and our universe is even more vast.

consti3
16:09
Lepiej wiecznie szukać
Niż choć raz przed sobą skłamać
Że znalazłem
Że już mam
Że wystarcza
— happysad "Tańczmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic vianezavisan nezavisan
consti3
16:09
Nie ma przypadkowych spotkań i ludzie też nie stają na drodze naszego życia, ot tak. Każdy człowiek zostaje nam dany po coś, aby czymś nas ubogacić, dopełnić, coś pokazać czy uświadomić. Poprzez ludzi dostajemy od życia tysiące szans na to, aby stać się lepszym człowiekiem lub aby temu człowiekowi pokazać coś, czego on do tej pory nie dostrzegł.
Reposted fromniewychowana niewychowana vianezavisan nezavisan
consti3
15:52
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
consti3
15:52
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl