Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2018

consti3
15:42
7237 01e0
Reposted fromverronique verronique viainsanedreamer insanedreamer
consti3
15:41
4477 530a
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viainsanedreamer insanedreamer

August 16 2018

consti3
22:12
consti3
21:56
consti3
17:40
Jeżeli to jest prawdziwe to i tak przetrwa.
— VNM - "Kent stej"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianezavisan nezavisan
consti3
17:40
Reposted fromFlau Flau vianezavisan nezavisan
consti3
17:39
Nie ma nic trwalszego od troski, miłości, docenienia i bezpieczeństwa, które otrzymujemy od rodziców. Wszystko, co jako dzieci, dostajemy od matki i ojca, zostaje z nami do końca życia. Wszystko, czego nie dostajemy, również
— Leszek Legut
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianezavisan nezavisan
consti3
17:39
1650 f2b5
Reposted from4777727772 4777727772 vianezavisan nezavisan
consti3
17:37
7615 42bf
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
consti3
17:37
consti3
17:24
4855 c3b0 500
Reposted from4777727772 4777727772

August 06 2018

consti3
19:00
2763 9a89 500
consti3
17:18
consti3
17:17
consti3
11:43

nie pytaj

dlaczego wybrałem

właśnie ciebie

nie powtarzaj

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

patrzysz na mnie

najczulej

i przez twój dotyk

rozpływam się w powietrzu

tyle osób poznałem

i nikt nie doprowadzał mnie

do takiego szaleństwa

jak ty

więc nie mów mi

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

to nieprawda

nie mógłbym

consti3
11:41

August 03 2018

consti3
19:35
8354 fd9d
Reposted frompsychosis psychosis viairmelin irmelin
consti3
16:19
Reposted fromFlau Flau viaAmericanlover Americanlover
consti3
16:13
9883 47b4
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viairmelin irmelin
consti3
16:13
4412 e230
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl